عزت نفس
کمالگرایی
درس خواندن
تحمل کاری ۶ تا ۱۲ سال
۹۸۵۰۰۰
حرکات چشم