فرم ب

اطلاعات پدر کودک

اطلاعات مادر کودک

آیا تا به حال به مراکز درمانی (کاردرمانی ،روانشناسی و مشاوره ،بازی درمانی و...) برای کودک خود مراجعه کرده اید؟

توجه

موسسه نخبگان فردا کاردرمانی، بازی درمانی، استعدادیابی، تست تشخیصی انجام نمی دهد.
۱- کودک من هنگام انجام تکالیف در منزل ......
۲- توجه کودک من در ساعات کلاس (حضوری –آنلاین) ...
۳- میزان سرعت عمل کودک من در انجام کارهای روزانه و تمرینات ... است .
۴- مهارت های بیانی در مورد کودک من (تعریف کردن خاطرات ،داستان گویی و ...) است.
۵- مهارت های املایی در کودک من ... است.
۶- مهارت های روانخوانی در کودک من ... است.
۷- مهارت های ریاضی و درک مسئله در کودک من ... است.
۸- مهارت های نوشتن مثل انشاء و یا پاسخ کتبی به سواالت در کودک من ......... است.
۹- کودک من مطالبی را که یاد گرفته است ..................
۱۰- کودک من در شروع و نگهداری توجه راجع به موضوع خواسته شد ................... است.